Občianske združenie

Občianske združenie Dom v stráni je založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.


Hlavným cieľom je zvýšenie kvality života poberateľov sociálnych služieb. Cieľom je realizovanie športových, kultúrno-spoločenských a relaxačno-rehabilitačných akcií pre prijímateľom sociálnej služieb a skvalitnenie podmienok a prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb jej prijímateľom v "DOMUM" Zariadení sociálnych služieb Krškany.
 
Dokumenty:
 
 
Výročná správa Občianskeho združenia "Dom v stráni"
Výročná správa slúži pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli stanovené na príslušný kalendárny rok.


 
 
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
Tlačivo na poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z.. Vyplnené a podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane je potrebné doručiť najneskôr do 30.4.2024 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Údaje o prijímateľovi (oddiel II):
IČO: 42 37 00 01 (riadok 15)
Právna forma : Občianske združenie (riadok 16)
Obchodné meno : Dom v stráni (riadok 17)
Sídlo - ulica : "DOMUM" ZSS Krškany (riadok 18)
Súpisné / orientačné číslo : 86 (riadok 19)
PSČ : 934 01 (riadok 20)
Obec : Levice (riadok 21)