Politika kvality, vízia, poslanie


Politika kvality


S politikou kvality sú oboznámení všetci pracovníci, klienti a zástupcovia zainteresovaných strán organizácie. Politika kvality je kontinuálne prehodnocovaná vrcholovým manažmentom.


- poskytovať výhradne individuálnu starostlivosť vychádzajúcu z individuálnych potrieb klientov, akceptovať ich slobodnú

  vôľu, potreby a očakávania

- systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého zlepšovania poskytovaných služieb

- priebežne monitorovať, vyhodnocovať a manažovať požiadavky , očakávania a spokojnosť klientov k účinnejšiemu

  dosahovaniu európskych štandardov poskytovania služieb

- neustále zvyšovať podmienky pre ďalší rozvoj  našich aktivít kladením dôrazu na osobnostný rozvoj zamestnancov

  zvyšovaním ich odbornej úrovne a ich kompetentnosti

- vytvárať pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť,

  motiváciu a tímovú spoluprácu

- uplatňovať etické dimenzie štandardizácie sociálnych služieb  zariadení sociálnych služieb "DOMUM" Krškany

- udržiavať dlhodobé pozitívne vzťahy s príbuznými a zainteresovanými stranami.
Poslanie


Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách a ako súčasť sociálnej politiky zriaďovateľa zariadenia, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj. S poslaním sú oboznámení všetci pracovníci, klienti a zástupcovia zainteresovaných strán poskytovateľa.


- v čo najväčšej možnej miere rešpektovať prianie a potreby klienta

- podporovať klienta v udržaní čo najvyššej kvality života aj napriek fyzickým či psychickým obmedzeniam tak, aby mal

  možnosť zostať čo najviac sebestačným, nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom

- umožniť užívateľovi zachovať si doterajší spôsob života tak, aby mohol byť i naďalej súčasťou spoločnosti (podporovať

   styk s rodinou, opatrovníkmi, priateľmi)
Vízia


Domov sociálnych služieb

Víziou nášho zariadenia je stať sa vyhľadávaným zariadením poskytujúcim  kvalitné a bezpečné sociálne služby spĺňajúce individuálne potreby klientov sociálnych služieb so snahou zvýšiť kvalitu ich života s dôrazom na ich sebestačnosť. Zároveň chceme vytvárať a udržiavať otvorené prostredie s rodinnou atmosférou a komunitou.


Špecializované zariadenie

Víziou špecializovaného zariadenia je stať sa jedinečným zariadením v oblasti poskytovaných sociálnych služieb s prístupom ku klientom bez obmedzenia na báze rešpektu a úcta a tak im vytvárať a umocňovať pocit domova.


Zariadenie podporovaného bývania

Víziou zariadenia podporovaného bývania je umožniť klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím žiť samostatný a plnohodnotný život, dávať im možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti vo voľnom čase aj svoje záujmy a čo najviac prispôsobiť ich život v zariadení domácemu prostrediu.
Štandardy kvality


             Štandardy kvality v podmienkach "DOMUM" ZSS Krškany platné od 01.11.2022 v zmysle zákona č. 448/Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V prílohe sa rozdeľujú podmienky kvality. Prílohu je možné otvoriť a uložiť otvorením dokumentu Štandardy kvality.